ارزش ها

ارزش های سازمانی گروه مپنا : «من تا ما»
  •      مشتری (تمرکز بر مشتری)
  •      نوآوري
  •      تعالی (تعالي سازماني و نتيجه‏ گرایی)
  •      ايمني (ايمني و دوستي با محيط زيست)
  •      مسئولیت‏ پذيري (کار تيمي، مسئوليت‏ پذيري و روحیه اشتراک دانش)
  •      اخلاق (اخلاق کسب و کار)