گواهینامه های کیفی

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در مسیر رشد و بالندگی خود، همواره بهره گیری از سیستمهای مدیریتی مناسب را مدنظر قرار داده است. در این راستا طی سال های گذشته استانداردهای5S، ISO 27001، ISO 17025، ISO 50001، ISO14001، OHSAS 18001، ISO 9001 پیاده سازی شده و فرایندهای نوین مدیریتی نظیر مدیریت استراتژیک و خودارزیابی بر اساس مدل های تعالی سازمانی استقرار یافته اند. همچنین اجرای پروژه های استقرارSAP ، PMBOK، مدیریت تکنولوژی و ... در حوزه های مختلف سازمان در دستور کار قرار دارد.


این شرکت با حضور در طرح های رتبه بندی و جوایز ملی و عضویت در انجمن های علمی-مدیریتی زمینه های تبادل دانش و بهره گیری از تجارب سایر شرکت ها را فراهم آورده است.


tandis
تندیس بلورین
تندیس بلورین
EFQM
<div style=text-align:right; dir=rtl>
<span >جایزه تعالی سازمانی</span>
</div>
جایزه تعالی سازمانی
<div style=text-align:right; dir=rtl>
<span >جایزه تعالی سازمانی</span>
</div>
جایزه تعالی سازمانی
<div style=text-align:right; dir=rtl>
<span >گواهینامه OHSAS 18001:2007</span>
</div>
گواهینامه OHSAS 18001:2007
<div style=text-align:right; dir=rtl>
<span >گواهینامه ISO 14001:2004</span>
</div>
گواهینامه ISO 14001:2004
<div style=text-align:right; text-weight:heavy; dir=rtl>
<span >گواهینامه ISO 9001:2008</span>
</div>
گواهینامه ISO 9001:2008
<div style=text-align:right; dir=rtl>
<span >گواهینامه نظام آراستگی</span>
</div>
گواهینامه نظام آراستگی