واحد کنترل کیفیت

واحد کیفیت محصول شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا با بهره گیری از با تجربه ترین متخصصان صنایع نیروگاهی و نفت و گاز از مهمترین بخشهای شرکت بویلر و تجهیزات مپنا در نیل به اهداف استراتژیک سازمان می باشد.

این واحد با توجه به وسعت فعالیتهای سازمان، دارای زیرمجموعه های زیر می باشد:
  • واحد مهندسی کیفیت
  • واحد بازرسی تولید
  • واحد بازرسی تامین کنندگان
  • واحد مهندسی و بازرسی رنگ، عایق و مواد شیمیایی
  • واحد آزمایشگاه

پس از تهیه دستورالعملهای کیفی مورد نیاز برای ساخت تجهیزات و همچنین بررسی مدارک کیفی مواد خریداری شده در بخش مهندسی کیفیت و واحد مهندسی و بازرسی رنگ، عایق و مواد شیمیایی، انجام بازرسی از پیمانکاران بیرونی شرکت، مواد خریداری شده از تامین کنندگان داخلی و خارجی و همچنین تجهیزات ساخته شده در کارخانه، توسط بخشهای بازرسی تامین کنندگان، بازرسی تولید و بازرسی رنگ صورت می گیرد. مغایرت های موجود در هنگام تامین و ساخت مواد و تجهیزات و مغایرتهای پیش آمده در حین نصب در حوزه جوش و مواد، توسط واحد مهندسی جوش و مواد بررسی و راهکار مناسب در خصوص رفع مشکل ارایه می شود
بطور کلی واحد کیفیت محصول با استفاده از استانداردهای بین المللی و دستورالعملهای داخلی شرکت، طرح ریزی عملیات کنترل کیفیت را از ابتدا تا انتهای پروسه های تامین و ساخت انجام می دهد. 

خرید کوچکترین مواد اعم از ریزترین پیچ و مهره ها تا تایید نهاییی تجهیزات ساخته شده و دریافت تاییدیه از کارفرمایان در این واحد صورت می گیرد.

با توجه به استراتژیهای شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در ارتباط با تحکیم موقعیت برند، ارتقای روابط با مشتریان و کاهش قیمت تمام شده، نقش واحد کیفیت محصول در این میان بسیار پررنگ به نظر می رسد. این واحد با بهره گیری از دانش روز دنیا در کنترل و تضمین کیفیت محصولات، سازمان را به سمت رقابت پذیری با رقبای داخلی و خارجی هدایت می نماید و از این طریق نیز نقش بسیار عمده ای در تعالی سازمان ایفا می نماید.