پروژه های نفت و گاز خاتمه یافته

فهرست پروژه ها

نام پروژه: توسعه میدان گازی فاز 15 و 16 پارس جنوبي
کارفرما: شركت ‌مهندسی ‌نیروی ‌نفت ‌وگاز سپانیر
محصولات اصلی:  بويلرهای پکيج / صنعتی
نام پروژه: توسعه میدان گازی فاز 1 پارس جنوبي
کارفرما: شرکت OIEC (با همکاری CCT ايتاليا)
محصولات اصلی: بويلرهای پکيج/صنعتی
نام پروژه: توسعه میدان گازی فاز 13 پارس جنوبي
کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
محصولات اصلی:  بويلرهای پکيج/صنعتی
نام پروژه: توسعه میدان گازی فاز 14 پارس جنوبي
کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس (POGC)
محصولات اصلی:  بويلرهای پکيج/صنعتی
نام پروژه: توسعه میدان گازی فاز 20 و 21 پارس جنوبي
کارفرما: شركت OIEC
محصولات اصلی:  بويلرهای پکيج / صنعتی