پروژه های پتروشیمی خاتمه یافته

فهرست پروژه ها

نام پروژه: مجتمع پتروشیمی مبین (پروژه بويلرهاي كمكي پتروشیمی مبين)
کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین
محصولات اصلی: بويلرهای پکيج/صنعتی
نام پروژه:  طرح توسعه پتروشیمی مبین
کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی
نام پروژه: مجتمع پتروشیمی فجر 2
کارفرما: شرکت پتروشیمی فجر
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی|بويلرهای پکيج / صنعتی|هوازدا